HABERLER>YEREL YÖNETİMLER
15 Nisan 2024 Pazartesi - 09:46

Büyükşehir'de yeni dönemin ilk meclisi... Gündemde neler var?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlığında ilk oturumunu gerçekleştirmeye hazırlanan İzmir Büyükşehir Meclisi’nin gündem maddeleri yayımlandı. Deprem konularının ağırlıklı olduğu oturumda ayrıca komisyonda görev alacak isimlerin de seçimi gerçekleştirilecek.

Büyükşehir de yeni dönemin ilk meclisi... Gündemde neler var?

EGEDESONSÖZ - Yerel seçimler sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlığında ilk kez toplanacak olan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin gündemi belli oldu.

‘Deprem’ içerikli gündem maddelerinin ağırlıklı olduğu meclis oturumunda  meclis üyelerinin verdiği önergelerde ilk defa açıklanan meclis gündeminin içerisinde yer aldı.

En dikkat çekici maddeler ise Yapı Kontrol Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan riskli bölgelerdeki yapılarda sismik izolatör ve bodrum katı zorunluluğunun getirilmesi ve AK Parti grubu tarafından verilen emsal artışı önerisi oldu

İHTİSAS KOMİSYONLARINDAKİ BAŞKANLIK ÖNERGELERİ;
1. 30 Ekim 2020 İzmir Depremi ile 06-07 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi sonrasında yapılarda meydana gelen hasar ve yıkımların yol açtığı can kayıpları dikkate alındığında, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla yürürlükteki mevzuatta yapı izinlendirme iş ve işlemlerinin yeniden incelenerek güvenli ve depreme dayanıklı yapıların oluşturulmasına yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanı dâhilinde, "Gevşek kum, çakıl veya yumuşak – katı kil tabakaları içeren zeminler veya sıvılaşma riski yüksek zeminlerde; iskan edilen ve/veya imar planına göre kat adedi 5 ve daha fazla olan binalarda, binayı tümüyle kuşatan yatay rijitlikli çevre perdelerine sahip iskan edilmeyen en az bir adet bodrum kat yapılması gereklidir.", "Deprem öncesi ve sonrası kullanımı gereği insanların uzun süreli ve yoğun olarak bulunduğu (Hastaneler, dispanserler, sağlık ocakları, itfaiye bina ve tesisleri, PTT ve diğer haberleşme tesisleri, ulaşım istasyonları ve terminalleri, enerji üretim ve dağıtım tesisleri, vilayet, kaymakamlık ve belediye yönetim binaları, ilk yardım ve afet planlama istasyonları, okullar, diğer eğitim bina ve tesisleri, yurt ve yatakhaneler, müzeler vb.) 3 kat ve üzeri olan veya bina yüksekliği 10.50 m’yi geçen ayrık nizam yapılarda (bu karar öncesi ihalesi yapılmış kamu tarafından yapılan/yaptırılanlar hariç) sismik izolatör kullanılmalıdır. Bu yapılarda ayrıca rijit bodrum kat yapılması gerekli değildir.""İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yüksek yapıların tasarım, yapım ve denetim aşamalarının kent bütününde sağlıklı, güvenli ve eşgüdümlü yürütülmesinin sağlanması amacıyla; bodrum katlar dahil olmak üzere toplam kat adedi 13'ü aşan (13 kat hariç) yapılar için hazırlanan projelere, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri, ilgili meslek odaları ve ilgili ilçe belediyesi temsilcilerinden oluşturulacak İnceleme Kurulundan ön Olur alınmadan Yapı Ruhsatı, Uygunluk Belgesi alınmadan yapı Kullanma İzin Belgesi verilemez. İnceleme Kurulu çalışma usul ve esasları ile yüksek yapılara ilişkin değerlendirme kriterleri ayrıca belirlenecektir." şeklinde uygulama yapılması önerilmekte olup; Meclisimizce karara bağlanması hususunun görüşülmesi.  (Yapı Kontrol Dai.Bşk.E.1244267)

2. “İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 01/03/2021 tarihli ve 05.196 sayılı Kararı ile İlçe Belediyeleri tarafından tespit edilmiş olan "Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan" sınırları dışında kalan 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen ruhsatlı yapılarla, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş yapıların dönüşümü için; İzmir il Sınırları içerisinde 30 Ekim Depremi sonrası 7269 sayılı Kanun Kapsamında ağır ve orta hasarlı tespiti yapılmış ruhsatlı yapıların bulunduğu parsellerle 01/01/1998 tarihinde yürürlüğe giren “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" öncesinde ruhsat almış veya 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş yapıların dönüşümüne ilişkin yapılacak olan yeni inşaat ruhsatı müracaatlarında; talep edilmesi durumunda, yapı ruhsatı ve eki mimari projesinden hesaplanan toplam yapı inşaat alanına %20 ilave edilir. Yeni yapılacak yapılarda, toplam yapı inşaat alanına ilave edilen %20 artış; ruhsat ve eki mimari projesinde belirlenen kat adedinden 2 kat fazla olarak kullanılabileceği gibi taban alanında da kullanılabilir. Ancak aynı ada/parsel içerisinde yer alan ve gabarisinde ruhsatlı olarak teşekkül etmiş mevcut yapıların bahçe mesafelerini dikkate alarak Teknik Komisyon tarafından ada bazında kitle etüdü hazırlanması ve taban alanı yapı yaklaşma mesafeleri içerisinde kalmak koşulu ile parsel alanının %60’ını geçemez.” şeklinde düzenleme getirilmesine yönelik Yazılı Önerge. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hakan YILDIZ, Özgür HIZAL, Cüneyt UMUTLU. E.1494164)

3. 30 Ekim Depremi sonrası mevcut yapıların depreme karşı güvenliğini sağlamak, kentin kangren olmuş çarpık kentleşme haiz bölgelerini programlı, sürdürülebilir ve kent bütününe sirayet edecek bir yenileme programı kapsamında sağlıklaştırmak, uygulama modelini tüm aktörlerin onayıyla kent genelinde eş zamanlı yürüyen bir yenileme senaryosuna dönüştürmek ve önergede açıklanan iş programı ve kriterler çerçevesinde tarif edilmiş yöntemin değerlendirilmesine yönelik Yazılı Önerge. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hüsnü BOZTEPE, Hakan YILDIZ, Özgür HIZAL. E.1494152)

4.Önergede belirtilen tespitler doğrultusunda,18/08/2023 tarihli ve 05.836 sayılı İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile 7269 sayılı Kanun kapsamında ağır ve orta hasarlı yapılara ilişkin tanımlanan %20 ilave inşaat alanı hakkının söz konusu ağır ve orta hasarlı yapılarla birlikte aynı parsel içinde bulunan ruhsatlı yapılar içinde tanımlanması yönünde gerekli kararın alınmasınayönelik Yazılı Önerge. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Kemal SEVİNÇ, Halil AKBULUT. E.1536482)

5. 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi ile diğer Kanun ve Yönetmelikler uyarınca planların yapılmasında ve kentleşmeye esas imar planlarının düzenlenmesine esas olarak alınan bölge nüfusuna yapılaşmaya esas yeşil alan ve otopark alanlarının hesaplanması ve tasarlanması noktasında öngörülmeyen Karavan (çekme, motokaravan) tinyhouse ve konteyner gibi geçici konaklama amacıyla kullanımları özellikle şehir içi kullanımlar bölgede yerleşik düzende yaşayan vatandaşlarımız açısından mağduriyet oluşturmakta ve bu nedenle konunun ilgili mevzuatlar çerçevesinde incelenerek Meclisimizce gerekli düzenlemelerin yapılması hususunun ilgili İhtisas Komisyonlarınca görüşülmesine yönelik Yazılı Önerge. (Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeleri Hüsnü BOZTEPE, Özgür HIZAL, Murat AYDIN, Kemal SEVİNÇ, Cüneyt UMUTLU. E.1695253)

6. İzmir il sınırları içinde yaşayan yurttaşlar açısından; çoklu ayrımcılık biçimlerini ortadan kaldırarak herkes için siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel ve yerel karar alma mekanizmalarına katılım çerçevesinde eşit fırsatlara sahip olduğu kapsayıcı bir şehir oluşturulması konularında iş birliği yapılması, bu konuda ortak projeler ve faaliyetler yürütülmesi amacıyla; İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.1853395)

 

7. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağının” görüşülmesi. (Strateji Geliştirme Dai.Bşk.E.1848255)

8.Belediyemiz ile Kosta RikanınEsparza Belediyesi arasında, Kosta Rika ile hâlihazırda devam eden dostluk ilişkilerimizi ilerletmek adına, her iki ülke ve kentleri ile vatandaşlarının yararına ortak projelerin geliştirilip uygulanmasına vesile olacak, iki kent arasındaki iş birliğini artıracağına inandığımız bir Kardeş Kent ilişkisi kurulması öngörüldüğünden, kurulacak kardeş kent ilişkisinin özellikle sürdürülebilir turizm, kültürel iş birliği, eğitim, liman ticareti, altyapı yatırımları ve çevre duyarlılığına ilişkin farkındalığın artırılmasına yönelik projelerin geliştirilmesi konularında iki ülke ve kent arasında karşılıklı fayda sağlaması beklenmekte olup, bu çerçevede; Türkiye Cumhuriyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Kosta Rika'nın Esparza Belediyesi arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Kardeş Kent Anlaşmasının imzalanması hususunun görüşülmesi. (Dış İlişkiler ve Turizm Dai.Bşk.E.1847228)

9. Seferihisar Belediye Başkanlığı, Seferihisar ilçesinde yapılacak olan KDV dâhil 11.398.800,00-TL ihale bedelli "Camikebir Mahallesi Karakayalar Mevkii Çelik Çatı Yapımı İşi"nin Belediyemizle birlikte ortak proje kapsamında yapılmasını talep etmekte olup, söz konusu tesisin yapımı için sözleşme tutarının %75'i olan KDV dâhil 8.549.100,00-TL tutar karşılığı yapılacak yardımın önerge ekinde yer alan protokol kapsamında değerlendirilerek Belediyemizce karşılanması hususunun görüşülmesi. (Yapı İşleri Dai.Bşk.E.1846554)

10. Dikili Belediye Meclisinin; ilçe sınırları dahilinde afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu parsellerde, mevcut yapılaşmasında otoparkı bulunmayan, arazinin yer altı su seviyesinin yüksek olması sebebiyle bodrum kat yapılması risk arz eden, imar planında bitişik nizam-blok nizam olan parsellerde, riskli yapıların kentsel dönüşümüne teşvik edilmesi amacıyla proje müelliflerince hazırlanan ve belediyenin teknik personelleri tarafından onaylanan teknik rapor doğrultusunda otopark bedeli alınmak suretiyle yapılaşmaya izin verilebileceğine ilişkin alınan 03/01/2024 tarihli ve 199 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yapı Kontrol Dai.Bşk.E.1834692)

11. İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Torbalı İtfaiye Grubumuza Ankara İtfaiyesinde görev yapmakta iken şehit düşen itfaiye personeli Fahri Can YAVAŞ’ın isminin verilmesi; İTOB Organize Sanayi Bölgesinde bulunan İtfaiye Grubuna da Menderes ilçesi, Oğlananası Mahallesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında şehit olan Mustafa GÜRPINAR’ın isimlerinin verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiş olup; Torbalı İtfaiye Grubunun adının “Fahri Can YAVAŞ İtfaiye Grubu”, İTOB Organize Sanayi Bölgesinde bulunan İtfaiye Grubunun adının “İTOB Mustafa GÜRPINAR İtfaiye Merkezi” olarak değiştirilebilmesi hususunun görüşülmesi. (İtfaiye Dai.Bşk.E.1834127)

12. İzmir ili içinde el ve parmak kaybı yaşayan, ampütasyon işlemi tamamlanmış bireylerin ihtiyaçlarının ve durumlarının kapsamlı bir şekilde araştırılması ve tespiti, topluma entegrasyonu ve yaşam kalitelerinin iyileştirilmesine katkıda bulunulması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ROBOT EL Derneği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün kabulü ile söz konusu Protokolün imzalanabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi. (Strateji Geliştirme Dai.Bşk.E.1830513)

13.  Selçuk Belediye Meclisinin; Selçuk Belediyesinin 2024 Mali Yılı Tarife Cetveli Üçüncü Bölüm Fen İşleri Müdürlüğünün 2024 Mali Yılı Ücret Tarifesinin 11/c maddesine "177 Orman Yangın İhbar" ibaresinden sonra gelmek üzere “ve AKUT Arama Kurtarma Derneği” ibaresinin eklenmesine yönelik, 07/02/2024 tarihli ve 36 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.1844042)

14. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından barındırılmak üzere bedelsiz devri talep edilen; Belediyemiz Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü taşınır (demirbaş) kayıtlarında bulunan 1 adet Zebranın nakliyesi Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olmak üzere hibe olarak verilebilmesi hususunungörüşülmesi. (Park ve Bahçeler Dai.Bşk.E.1834568)

15. Kiraz Belediye Meclisinin; 2024 Mali Yılı Bütçe, Vergi Resim Harç Tarife Cetveli, Ücret Tarife Cetvelinde bulunan B-16 Hayvan Pazarı Temizleme Ücretinin önergede yer alan tabloda belirtildiği şekilde uygulanmasına yönelik, 01/03/2024 tarihli ve 16 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.1853878)

16.Belediye Meclisimizin 10/01/2022 tarihli ve 14 sayılı Kararı ile Buca ilçesi, Kozağaç Mahallesinde bulunan meydana “Demokrasi” ismi verilmesi sonucunda, bu ismin yine Buca ilçesi, Kırklar Mahallesinde bulunan “Demokrasi Caddesi” ile tekrarlı duruma düşmesinden dolayı; Kozağaç Mahallesinde bulunan meydanın isminin “Buca Demokrasi” olarak düzenlenmesi talebinin görüşülmesi.(Harita Dai.Bşk.E.1822433)

17. Karşıyaka Belediye Başkanlığının 06/02/2024 tarihli ve 214209 sayılı Yazısı ve Eren FIRAT’ın 09/02/2024 tarihli Dilekçesine konu; Karşıyaka ilçesi, Yalı Mahallesinde bulunan 6323 no’lu Sokağa “Öğretmen Özgür Tok” isminin verilmesi talebinin görüşülmesi.(Harita Dai.Bşk.E.1826016)

18. Menderes Belediye Başkanlığının 13/02/2024 tarihli ve 88942 sayılı Yazısı ve ekindeki 07/02/2024 tarihli ve 21 sayılı Meclis Kararına konu; Barbaros Mahallesinde bulunan 430 no’lu Sokağa “Şehit U/H Tekns. Asb. Kd. Çvş Şükrü Karadirek” isminin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Harita Dai.Bşk.E.1825907)

19. Karşıyaka ilçesi, Şemikler Mahallesi, 26104 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın, İzmir Bölge İdare Mahkemesi, Üçüncü İdari Dava Dairesinin Kararı doğrultusunda, "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı (LPG Tesisi yer alabilir.)" olarak düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1836816)

20. Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığına bağlı Çocuk Belediyesi Şube Müdürlüğünün çalışmalarına esas olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi ile SahilevleriRotary Kulübü Derneği arasında imzalanmak üzere hazırlanan ve önerge ekinde yer alan Protokolün görüşülmesi. (Sosyal Projeler Dai.Bşk.E.1855045)

21.Karşıyaka ilçesi, Şemikler Mahallesi, 27038 ada, 2 no’lu (356,29 m²) taşınmazın Belediyemize ait 1034720/5700640 (64,67 m²) hissenin diğer hissedar adına satışının yapılması veya kat karşılığı verilmesi hususunun görüşülmesi. (Emlak Yönetimi Dai.Bşk.E.1642598)

22. Karşıyaka Belediye Meclisinin; Karşıyaka Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tesislerinde verilen hizmetlerle ilgili önergede belirtilen tarifelerin uygulanmasına yönelik, 07/03/2024 tarihli ve 27 sayılı Kararının görüşülmesi. (Yazı İşleri ve Kararlar Dai.Bşk.E.1864915)

23. Çiğli Belediye Meclisinin 07/06/2023 tarihli ve 05/47 sayılı Kararı ile uygun görülen, Büyük Çiğli Mahallesi, 11689 ada, 1 parsel ile 11690 ada, 1 parselin Belediye Hizmet Alanı (Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı) olarak belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1856862)

24. Bayraklı Belediye Meclisinin 03/01/2024 tarihli ve 9 sayılı Kararı ile uygun görülen Manavkuyu Mahallesi, 3843 ada, 2 no’lu parselin doğusunda yer alan "Park Alanı"nda 6.00 m x 4.00 m ebatlarında 1 adet "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1801966)

25. Bayraklı Belediye Meclisinin 03/01/2024 tarihli ve 8 sayılı Kararı ile uygun görülen; Manavkuyu Mahallesi, 3837 ada, 4 no’lu parselin kuzeyinde yer alan "Park Alanı"nda  6.00 m x 4.00 m ebatlarında 1 adet "Trafo Alanı" belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1802494)

26. Karşıyaka Belediye Meclisinin 01/02/2024 tarihli ve 11 sayılı Kararı ile uygun görülen; Bahriye Üçok, Bahçelievler, Bahariye, Aksoy, Tuna, Donanmacı, Alaybey, Tersane Mahalleleri ile Bostanlı Mahallesinin bir kısmını içeren, ‘'Karşıyaka 1. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu'' önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1866793)

27. Buca Belediye Meclisinin 04/01/2024 tarihli ve 20 sayılı Kararı ile uygun görülen; Çaldıran Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1864055)

28. Güzelbahçe ilçesi, Kahramandere Mahallesi, 1628 ada, 1 parselin mevcuttaki "Belediye Hizmet Alanı" plan kararının "Kamu Hizmet Alanı" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile Güzelbahçe Belediye Meclisinin 01/02/2024 tarihli ve 12 sayılı Kararı ile uygun bulunan; Kahramandere Mahallesi, 1628 ada, 1 parselin mevcuttaki "Belediye Hizmet Alanı" plan kararının "Resmi Kurum Alanı (Jandarma Hizmet Alanı)" olarak belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerileri. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1864385)

29. Torbalı ilçesi, Muratbey Mahallesi, 208 ada 1 parsel, 210 ada 1 ve 19 parseller, 221 ada 32, 33, 34, 35, 129, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 157, 158 ve 418 parseller, 274 ada 1 parseli kapsayan alanda imar uygulaması işlemlerinin uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla Birlikte Uygulama Yapılacak Alan sınırının ve kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi ile Torbalı Belediye Meclisinin 01/12/2023 tarihli ve 117 sayılı Kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1863772)

30. Çiğli ilçesi, Büyük Çiğli Mahallesi, 11689 ada, 1 parsel ile 11690 ada, 1 parselin Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1864378)

31. Çiğli Belediyesince 16/02/2024 tarihli, 14/2220 sayılı ve 13/03/2024 tarihli, 375/3285 sayılı Yazılar ile değerlendirilmek üzere Belediye Başkanlığımıza iletilen, 1/5000 ölçekli Büyükçiğli Ova Kesimi Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinin; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin 22/02/2024 tarihli, 07/45 ve 07/46 sayılı Yazıları dikkate alınarak incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1866450)

32. Karşıyaka ilçesi, Bahriye Üçok, Bahçelievler, Bahariye, Aksoy, Tuna, Donanmacı, Alaybey, Tersane Mahalleleri ile Bostanlı Mahallesinin bir kısmını içeren ‘'Karşıyaka 1. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu'' önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1866768)

33. Buca ilçesi, Çaldıran Mahallesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1863844)

34. Bornova ilçesi, Işıklar Mahallesi, L18a10b imar paftasında yer alan yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında "Akaryakıt+LPG+Servis İstasyonu Alanı" ve Yeşil Alan olarak belirlenen 11022 ada, 2 parsele yönelik plan müellifince hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1866886)

35. Menderes ilçesi, Özdere Orta Mahallesi Mülga Özdere Belediye Encümeninin 21/02/2003 tarihli ve 30 sayılı Kararı ile onaylanan 64/1 no’lu parselasyon planının İzmir 1. İdare Mahkemesinin Kararı ve İzmir 3. İdare Mahkemesinin Kararı ile iptal edildiği, söz konusu Mahkeme Kararları doğrultusunda, parselasyon planının yeniden düzenlenmesi gerektiği fakat bu bölgedeki üst ve alt ölçekli plan kararlarının birbirleriyle uygun olmadığı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının yürütülmesinin mümkün olmadığı, bu kapsamda söz konusu planın uygulanabilir olması adına, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı plan notlarına ilave hüküm eklenmesine yönelik sunulan, 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Plan Notu İlavesi Teklifi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1746858)

36. Çiğli Belediye Meclisinin 07/02/2024 tarihli ve 04/21 sayılı Kararı ile uygun görülen; 1/1000 ölçekli Büyükçiğli Ova Kesimi Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinin; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin 22/02/2024 tarihli, 07/45 ve 07/46 sayılı yazıları dikkate alınarak incelenmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1866392)

37. Bergama Belediye Meclisinin 06/12/2023 tarihli ve 120 sayılı Kararı ile uygun görülen; Atatürk Mahallesi, 61 ada, 207 no’lu parseldeki "Park Alanı"nda mevcutta yer alan "Trafo Alanı"nın 15.90 m x 6.25 m ebatlarında yeniden belirlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1804261)

38. Tire Belediye Meclisinin 03/01/2024 tarihli ve 6 sayılı Kararı ile uygun görülen; İpekçiler Mahallesi, 1174 ada 1, 4, 5, 6, 7 parselleri kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1867283)

39. Belediye Meclisimizin 12/06/2023 tarihli ve 05.623 sayılı Kararı ile değişiklikle uygun görülerek, Foça Belediye Başkanlığınca bir ay süre ile askıya çıkarılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine; askı süresi içerisinde yapılan itiraza yönelik Foça Belediye Meclisinin 05/01/2024 tarihli ve 14 sayılı Kararının görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1865354)

40. Torbalı ilçesi, Arslanlar Mahallesinde, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı 762 parselde "Teknik Altyapı Alanı" belirlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ile yine aynı yazı ile iletilen Torbalı Belediye Meclisinin 20/10/2023 tarih, 11/106 (1.madde) sayılı Kararı ile kabul edilen Arslanlar Mahallesi, 762 parselde "Trafo Alanı" belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.1867285)

BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELER;
1.Birimlerimiz arasında yeni bir düzenlemeye gereksinim duyulduğundan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21. maddesi gereğince Sayın Meclisimizce karar alınması hususunun görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk.E.1903946)

KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLAR;
1. Bayındır Hasköy Mahallesinde, Büyükşehir tarafından yeni yapılan Hasköy Köprüsüne; genç mahalle sakinlerinden olan ve vahim bir kaza sonucu bundan önce orada bulunan “Eski” diye adlandırılan köprüde hayatını kaybeden Atakan TANÇ’ın isminin verilmesine yönelik Yazılı Önergenin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İsmail EKEROĞLU E.1860066)

2. Belediyemiz Hemşehri İletişim Merkezinde 28/11/2023 tarihli ve 1139501 sayı ile kayıtlı başvuruya konu; Buca ilçesi, Kırklar Mahallesinde bulunan Mevlana Caddesi, 5021 Sokak ve 5029 Sokak kesişimindeki parselin kamulaştırılması ile oluşan meydana "Mimar Sinan" isminin verilmesinin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk Komisyonu Raporu.(Harita Dai.Bşk.E.1867232)

KURULMASI ZORUNLU OLAN İHTİSAS KOMİSYONLARI ÜYELERİNİN SEÇİLMESİ
1) İmar ve Bayındırlık Komisyonu

2) Çevre ve Sağlık Komisyonu

3) Plan ve Bütçe Komisyonu

4) Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu

5) Ulaşım Komisyonu

 
Shakira'dan hayranlarını sevindiren haber!
 
Başkan Eşki Görkemli Hatıralar'da!
YORUMLAR
Toplam 5 yorum var, 5 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 
Mustafa Kemal Yardımoğlu 15 Nisan 2024 Pazartesi 20:09

Maddeleri inceledim,insan hayatı ön planda tutularak düzenlenen maddelerin içerikleri gerçekten yararlı ve İzmir'' imizin geleceğini güvenli ve sağlıklı olarak uzun yıllar sürdürecek çalışmalar olacak görüşündeyim.Başarılar dilerim.Saygılar.

Yorumu oyla      0      1  
Filiz 15 Nisan 2024 Pazartesi 18:08

Hepsini okudum içinde konak a bağlı Gürçeşme olan bir plan göremedim şehrin göbeği rezillik içinde bomba atılmış gibi lütfen bu sefer ilgilenilsin baskanimiz yahudi mezarlığın ordan polis okuluna bı gezsin anlar neye ihtiyaç var teşekkürler

Yorumu oyla      0      0  
izmir 15 Nisan 2024 Pazartesi 16:49

üşenmedim okudum. yarısından fazlası gereksiz zaman kaybı işler. izmir in geleceğine dokunan somut bir tane madde yok. 5 yıl çöp.

Yorumu oyla      1      0  
tahsin 15 Nisan 2024 Pazartesi 16:29

gelir gelmez suya %50 indirim demiştinmiz cemil tugay beklıyoruz ilk icraat olarak bu sozunuzu

Yorumu oyla      3      1  
15 Nisan 2024 Pazartesi 10:43

İHTİSAS KOMİSYONU DEĞİL İHTİRAS KOMİSYONU. İHTİRASLI UMURSAMAZ KİFAYETSİZ MUHTERİSLER TOPLANTISI. KASA TAMTAKIR. İLK HEDEF BORÇLANMA İZNİ.

Yorumu oyla      3      8  
FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Selçuk'ta yeni dönemin ilk meclisi gerçekleştirildi
2024-2029 arasındaki çalışma döneminin ilk meclis toplantısı Selçuk Belediye ...
Büyükşehir'den ‘engelsiz yaşama' destek!
İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak ...
Menderes’te ilk meclis... Komisyon üyeleri belirlendi!
Menderes Belediyesi’nde ilk meclis gerçekleşti. Komisyon üyelerinin belirlendiği ...
 
Tugay'dan Bergama mesaisinde mesaj: Sorunları ve çözümleri biliyorum
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bergama Belediye Başkanı ...
'Sözümüzün arkasındayız' dedi, ekledi: Manisa'da 2 ton su 1 TL oluyor!
Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi 2024-2029 hizmet döneminin ilk toplantısı, ...
Görevden almalarda 'Ceyda Bölünmez Çankırı ziyareti' iddiası... Başkan Mutlu'dan net yanıt!
Konak’ın çiçeği burnunda belediye başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ilk belediye ...
 
'Sandık patlatan köy'e Tugay'dan teşekkür ziyareti
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Dikili'nin Deliktaş ...
Büyükşehir İtfaiye ekiplerinden yürekleri ısıtan kurtarma!
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gaziemir'deki ...
Başkan Mutlu sahaya indi... Sokağın nabzını tuttu!
Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Ramazan Bayramı’nın hemen ...
 
Mehmet KARABEL
Mehmet KARABEL
Çok mu çok oluyor bu Çeşme?
Dr. Hakan Tartan
Dr. Hakan Tartan
Can dostlar tartışması!
Kemal ANADOL
Kemal ANADOL
Beyaz tren...
Muhittin AKBEL
Muhittin AKBEL
'Memleket' küçülüyor!
Engin ÖNEN
Engin ÖNEN
Afyon üstünden Akşehir’e... (Gezi notları)
Tayfun MARO
Tayfun MARO
Çıkışlar kapalı
Nedim ATİLLA
Nedim ATİLLA
19 Mayıs 'yorulmadan' ilerleme günüdür
Çağdaş ÖZGÜN
Çağdaş ÖZGÜN
Çocuklukta yaşamsal sorunlar üzerine
Ümit YALDIZ
Ümit YALDIZ
Değişimin ayak sesleri!
Dr. Berna BRIDGE
Dr. Berna BRIDGE
19 Mayıs'tan Lozan'a...
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
FACEBOOK'TA EGE'DE SON SÖZ
GAZETE EGE'DE SONSÖZ
KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva