HABERLER>İNŞAAT/EMLAK
16 Temmuz 2021 Cuma - 17:52

Seferihisar'daki TOKİ alanı için bakanlıktan kritik revizyon

İzmir'in Seferihisar ilçesi sınırları içerisinde yer alan Camiikebir Mahallesi'ne TOKİ aracılığı ile bin 32 konut yapmak için hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı henüz proje başlamadan, proje alanında değişikliğe gitme kararı aldı. Bakanlık yer değişikliği ile ilgili resmi kurumlardan görüş isterken, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün konuyla ilgili verdiği görüşler dikkat çekti.

Seferihisar daki TOKİ alanı için bakanlıktan kritik revizyon

Oktay GÜÇTEKİN / EGEDESONSÖZ - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların ev sahibi olabilmeleri için "100 Bin Sosyal Konut Projesi" lansmanı ile başlatılan ve TOKİ tarafından yapılacak olan projeler için İzmir'de ilçede daha düğmeye basıldı.

PROJE ALANI DEĞİŞTİ
İlk etapta Seferihisar ilçesi sınırları içerisinde bulunan Camiikebir Mahallesi’nde yapılması planlanan ve 105 bin 715,811 metrekarelik 1'nci bölgede 414 Konut, 30 Adet Dükkan, 1 Adet Cami ve 1 Adet İlköğretim Okulu, 91 bin 940,023 metrekarelik 2'nci bölgede ise 618 Adet Konut, Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi yapılması planlanan projenin toplam maliyetinin ise 218 milyon 900 bin TL olması öngörülen projenin alanı değiştirildi. Projenin TOKİ'ye ait 3391 ada 1 parselde 621 bin 359,44 metrekarelik alanda yapılmasına karar verildi.

BÜYÜKŞEHİR'DEN KRİTİK RAPOR: YENİ KENTSEL GELİŞME ALANLARINA İHTİYACI YOKTUR
Bakanlığın projesi için görüşü istenen kurumlar arasında yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi; "106 ada 120 parsele ilişkin yapılan ifraz işlemi sonrasında parselin 106 ada 123, 124, 125 ve 126 parseller olarak 4 (dört) parçaya bölündüğü anlaşılmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 644 sayılı KHK'nın 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamınca 16.11.2015 tarihinde onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında; -106 ada 123 parsel "Turizm Alanları-Golf ve Çayır-Mera" plan kararında, kısmen de "Orman Alanı, Doğal Sit Alanı ve Sulama Alanı" plan kararlarında kalmaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2012 tarihli ve 05.843 sayılı kararı ile uygun görülerek Başkanlık Makamınca 08.10.2012 tarihinde onaylanan 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında; -106 ada 123 parsel "Golf Tesisi Alanları ve Mera Alanları" plan kararında, kısmen de "Orman Alanları, 1. Derece Doğal Sit Alanları" plan kararlarında kalmaktadır.

Bahse konu parsellerin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ya da İmar Planlarına esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporuna ilişkin İdaremiz arşivinde herhangi bir bilgi ve belge bulunmamaktadır.

Seferihisar İlçesinin gelecekteki nüfusu karşılaması için yeni kentsel gelişme alanlarına ihtiyacı yoktur.

Yine, 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planının 6.26 maddesinde, "Kentsel yerleşik alanlar ve kentsel gelişme alanları dışında gereksinim duyulması halinde; Toplu Konut İdaresi'ne (TOKİ) tahsis edilmiş alanlarda TOKİ tarafından üretilecek toplu konut alanlarına ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yürütülen projelere ilişkin başvurular ilgili kurum ve kuruluş görüşleri, jeolojik ve jeoteknik etütler bu planın genel ilke ve hükümleri doğrultusunda değerlendirilecek, talebin uygun görülmesi halinde bu planda değişiklik yapılacaktır." hükmü bulunmaktadır. Ancak, bahse konu alanda konut alanı üretilmesi bu planın genel ilke ve hükümlerine aykırıdır" ifadelerine yer verdi.

SEFERİHİSAR BELEDİYESİ: KENTSEL REZERV ALANI OLARAK AYRILMASI PLANLANMAKTA
Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ise; "Belediyemiz, ilçemiz Camikebir. Çolakibrahim ve Tura biye Mahallelerinde belirlenen imar adalarının bulunduğu alanı. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında "Riskli Alan" ilan ederek söz konusu alanda Kentsel Dönüşüm çalışması yapmak istemekte ve bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmeleri devam etmektedir. Kentsel Dönüşüm Uygulaması başladığı takdirde bahse konu 106 ada 123. 125 ve 126 parsellerin, Kentsel Dönüşüm uygulamasına yönelik "Kentsel Rezerv Alan" olarak ayrılması düşünülmektedir."

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜHASTANE ALANI AYRILMASI ŞARTI İLE EVET
"Seferihisarda turizm yönünden yazın nüfus yoğunluğu oluşmakta olup 100 yataklı hastane yapımı için kamuya ait parsel alanına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle bu bölgede Mekansal Planlar Yönetmeliği (Ek 2 tablo)da  “Sağlık Tesis (Hastane) Alanları” göz önüne alınarak ..... kamu adına Hastane alanının (yaklaşık; 20.000m2) ayrılması koşulu ile plan yapılmasında kurumumuzca bir sakınca bulunmamaktadır."

İZSU: İÇME SUYU TOKİ TARAFINDAN SAĞLANSIN
İZSU Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Harita ve Yeraltı Tesisleri Şube Müdürlüğü; "Dereler ve dere ıslahları açısından konuya ilişkin ....yapılan incelemede; 106 ada, 123 parselin batı sınırından Kantarcı Deresi ile içerisinden Kocabağ Deresi ve yan kollarının geçtiği; 106 ada 125 parselin içerisinde Kocabağ Deresi yan kolunun memba kesiminin başladığı ve 106 ada 126 parselin ise güneydoğu sınırından yine Kocabağ Deresi yan kolunun görülmüş olup, bu kapsamda; *Mevzuatın ilgili hükümlerine uyulması, *Dere şev üst çizgileri arasında kalan alanın dere güzergahı olarak belirlenmesi ve dere şev üst çizgisinden itibaren her iki tarafında ve derenin temizlik, bakım ve servisi için en az 5 metre genişliğinde olmak üzere imar yollarının planda ayrılması, *Yerleşim alanı dışında bulunan söz konusu taşınmazların bulunduğu alanda atıksuların toplanarak arıtılması ve yağmur sularının toplanarak uzaklaştırılmasına yönelik îdarcmizce halihazırda yürütülen ve planlanan herhangi bir proje çalışmamız bulunmamakta olup, ilgi yazıda konut sayısı, sosyal tesis, nüfus ve buna bağlı olarak oluşacak atıksu miktarı hakkında bir bilgi verilmemiş olduğundan detaylı bir değerlendirme yapılamamaktadır.

Mevcut Seferihisar Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle şu aşamada bağlantı yapılması uygun görülmemektedir. Bu sebeple planlama alanında oluşacak evsel nitelikli atıksuların toplanıp arıtılması ile ilgili ihtiyaç duyulacak teknik altyapı tesislerinin TOKİ tarafından kendi bünyesinde çözümlenmesi ve bu hususun imar planı notlarına plan hükmü olarak ilave edilmesi, *Yazımız ekinde gönderilen mevcut tüm altyapı batlarımızın imar planında yolda bırakılacak şekilde planlama çalışmalarının yürütülmesi,

Seferihisar Merkez İlçcsi’nin İçmesuyu Şebeke ve İletim Hattı Uygulama Projesi alanı dışında yer almaktadır.

Halihazırda kullanılan kuyuların verimlerinin yürürlükteki imar planı nüfusunun 2050 yılı ihtiyacını karşılamada yetersiz olduğu görülmüştür.

1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında; Golf Alanı, Tarım Alanı ve Orman Alanı kararı olan 106 ada 123 parsel alanı; Mera Alanı ve Tarım Alanı, İdaremizce yürütülen İzmir İçmesuyu Projesi Master Plan Raporu çalışmalarına göre ilgi yazıya esas öngörülen planlama alanına ilişkin içmesuyu ihtiyaçlarının karşılayacak düzeyde kaynak tahsisi planlaması bulunmamaktadır.

Alanda, içme suyu temininin TOKİ tarafından kendi bünyesinde çözümlenmesi ve bu hususun hazırlanacak imar planına plan notu olarak eklenmesi gerekmektedir."

İL TARIMVE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ: TARIM DIŞI KULLANILMASI ÖNGÖRÜLMEMİŞTİR
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü;  "Seferihisar İlçesi, Camikebir Mahallesi, 106 ada 123 ve 106 ada 125 nolu parsellere kayıtlı toplam 68,7313 hektar "Kuru Marjinal Tarım Arazisi" (KTA) nin, sosyal donatı alanlarının oluşturulması ve konut üretimi gerçekleştirilmesi amacıyla tarım dışı amaçla kullanımı uygun görülmüştür.

Seferihisar İlçesi Camikebir Mahallesi 106 ada 126 parsel nolu 2,9630 hektar "Narenciye Dikili Tarım Arazisi" (NDT) nin sosyal donatı alanlarının oluşturulması ve konut üretimi gerçekleştirilmesi amacıyla tarım dışı amaçla kullanılması uygun görülmemiştir."

KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: HERHANGİ BİR SAKINCA BULUNMAMAKTA
"Söz konusu parsellerin sorumluluk ağımız içerisindeki otoyol, devlet ve il yollarına cephesi bulunmamakta olup İmar Planı yapılmasında İdaremiz açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır."

DSİ 2'NCİ BÖLGE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: EROZYON ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALINMALI
"106 ada 123 parsel bir kısmı ve 106 ada 126 parselin büyük bir kısmı Küçük Menderes Havzası Seferihisar Barajı Sulama Sahası içerisinde kalmakta Söz konusu sulama sahası içerisinde kalan alanların imar çalışmalarından çıkarılması…

Alanın bazı kısımları 05.05.2018 tarih ve 30142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeraltısuyu Tahsisine kapatılan Tahtalı-Seferihisar Alt Havzası Tahsise Kapalı İşletme Sahası içinde kalmaktadır. Söz konusu kısımlarda yeraltısuyu tahsisi yapılmamaktadır. Proje alanında yapılacak faaliyetler esnasında 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu, Tüzük ve Yönetmelikleri ile 07.04.2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun hareket edilmelidir.

Kocabağdere için 15,00 metre, Karaninedere için 11,00 metre, dere yatağı ve servis yolu toplamından oluşan şeritvari genişlik dere olarak ayrılmalı, bu şeritvari alanlar imar planında “DERE” olarak işlenmelidir. imar planlarında dere yatakları için ayrılan alan sınırından itibaren derelerinin her iki sahilinde 5,00'er metre genişliğinde şeritvari alanlarda yapılaşmaya izin verilmemelidir.

Dere yataklarının üzeri kapatılmamalı, ilerleyen zaman içerisinde yaşanabilecek olumsuzlukların (dere yatağı içerisine düşme, boğulma, trafik kazası vb.) önlenmesi amacıyla gerekli tüm güvenlik önlemleri (korkuluk, uyarı levhaları vb.) ilgili Belediyesince alınmalıdır.

Derelerin ıslahı yapılıncaya kadar, söz konusu alan içerisinden geçen dere yataklarının kadastral plandaki ve mevcuttaki genişliklerine kesinlikle müdahale edilmemeli ve suyun serbest akışına engel olacak uygulamalar yapılmamalıdır. Bu konunun plan notu olarak kayıt altına alınması ve dere ıslahı yapılıncaya kadar dere vasfındaki mevcut doğal yatak güzergahında yapılaşmaya izin verilmemelidir.

Topografik yapıya bağlı olarak yamaç yüzey sularının drenajı sağlanmalı ve erozyonu önleyici tedbirler alınmalıdır.

Dere yatakları üzerine yapılması planlanan veya mevcuttaki geçiş yapıları, konu ile ilgili kanun, genelge ve teknik kriterlere uygun olacak şekilde yapılmalı/yenilenmelidir."

 
AK Partili İnan'dan CHP'li Yücel'e: Sen o sınavdan sınıfta kaldın!
 
Bergama Belediyespor'da Bilir Altay dönemi
YORUMLAR
Toplam 1 yorum var, 1 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 
ANKARA 21 Ağustos 2021 Cumartesi 11:06

Sahil Yerlerinde Toplu Konut OLMAZ! AKP Aklıyla Alay Etmekte!

Yorumu oyla      0      0  
FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Villa ve site projelerinde önemli adım... Artık havuz emsale dahil değil!
İzmir Büyükşehir Belediyesi Planlı Alanlar Yönetmeliği’nin emsale ilişkin ...
Cumhurbaşkanlığı onayladı… İzmir'de denize sıfır tesisler özelleştiriliyor mu?
Resmi Gazete'de yer alan  Cumhurbaşkanlığı kararları doğrultusunda İzmir'in ...
Seferihisar'a bin konutluk TOKİ hamlesi
İzmir'in Seferihisar ilçesi sınırları içerisinde yer alan Camiikebir Mahallesi'ne ...
 
Menemen’deki tesise mahkeme vetosu!
Menemen'de bir firmanın Rüzgargülü Kanat Depolama Alanı açma projesiyle ...
Şehir Plancıları’ndan ‘dilekçe’ desteği… Çiçekliköy harekete geçiyor!
İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi, Yakaköy Mahallesi ve ...
Bergama'nın vizyon projesi için acele kamulaştırma hamlesi!
İzmir'in tarihi alanları arasında yer alan Bergama'da bir tarihin daha ...
 
Heyelanda yıkılmışlardı... Yeni yer belli oldu
Bornova Eğridere’de heyelan nedeniyle yıkılan evlerin yapılacağı yeni ...
Faizsiz konut şirketleri tasfiye edildi
BDDK 21 faizsiz konut şirketinin tasfiyesine karar verdi.
'Sahibinden kiralık' kalıntıya talip çıkmadı!
İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bir iş merkezinin yenilenmesi ...
 
Nedim ATİLLA
Nedim ATİLLA
İzmir’in spor tercihine ihtiyacı var
Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI
Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI
Halkın gündemi ne?
Dr. Hakan Tartan
Dr. Hakan Tartan
Altılı masa bu kadar saf mı!
Mehmet KARABEL
Mehmet KARABEL
Evdeki mutfaklar tarihe karışıyor!
Harun ÖZDEMİR
Harun ÖZDEMİR
Yalan tembelleştirir
Tayfun MARO
Tayfun MARO
İmamoğlu olayının düşündürdükleri
Fatih YAPAR
Fatih YAPAR
Bu kez oluyor mu?
Muhittin AKBEL
Muhittin AKBEL
Keşke böyle bitmeseydi!
Dr. Berna BRIDGE
Dr. Berna BRIDGE
İngiliz Devleti Kraliyete para ödüyor mu?
Rifat ÖZER
Rifat ÖZER
Hedefi gözetmek
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
GAZETE EGE'DE SONSÖZ
KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva