HABERLER>EGE
6 Aralık 2021 Pazartesi - 13:14

Sayıştay’dan Manisa Büyükşehir’e 'damat' sorgusu: Şirkete ihalesiz neden verdin?

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin mali harcamalarını inceleyen Sayıştay denetim raporunda kent genelinde bulunan reklam panoları ve billboardların ihalesiz bir şekilde belediye şirketi Spilaş’a verilmesinin uygun olmadığını tespit etti. Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün damadı Engin Anlı’nın genel müdür olduğu şirketin çalışmalarını tek tek anlattı.

Sayıştay’dan Manisa Büyükşehir’e  damat  sorgusu: Şirkete ihalesiz neden verdin?

EGEDESONSÖZ- Sayıştay, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılına ilişkin harcamalarını inceledi. Yapılan tespitler arasında Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün damadı olan Engin Anlı’nın genel müdürlüğünü yaptığı “Spilaş Yapı Çevre Planlama Proje Enerji İnşaat Müşavirlik Basın Yayın İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi”nin reklam alanları ve billboardlara ilişkin çalışmalarına geniş yer verildi.

“Büyükşehir Belediyesi tarafından reklam panolarının ve billboardların kullandırılmasından elde edilen gelirlerin büyük kısmının, belediyenin tamamına sahip olduğu şirketinden elde edildiği ve buraların ihalesiz olarak kullandırılması gibi fiili bir durumun ortaya çıktığı görülmüştür” diyen Sayıştay mahkeme kararları olmasına rağmen buna uyulmadığının da altını çizdi.

Yapılan değerlendirmede şu ifadeler kullanıldı:
“Belediyenin yetki alanı dahilinde “Reklam Amaçlı Yeni Kent Mobilyalarının Kurulması ve Mevcutlarla Birlikte 3 Yıl Süre İle Kiralanarak İşletilmesi İşi” nin ihalesi, pazarlık usulü ile yapılarak, 10/06/2015 tarih ve 533 sayılı Encümen Kararı ile Belediyenin yüzde yüz hissedarı olduğu (…) A.Ş uhdesinde bırakılmıştır.

Ancak ilgili encümen kararının hukuka aykırı olduğu iddiasıyla Manisa 1. İdare Mahkemesinde iptal davası açılmış, mahkeme, reklam panolarının işletilmesi ihalesine ilişkin encümen kararını iptal etmiştir. İptal kararından sonra ise reklam panolarının işletilmesi işi için yeniden ihaleye çıkılmamış, belediye meclisince belirlenen ücret tarifesi üzerinden reklam panolarını, bunları kullanacak kişilere doğrudan belediye tarafından kiralanması uygulamasına geçilmiştir.

Belediye sorumluluğunda yer alan reklam panolarının kullanım izin belgesi ücreti, meclis kararı ile belirlenmiş olup 2020 yılı belediye gelir tarifesinde yer verilmiştir. Reklam panoları kullanım izin belgesi ücretlerinin tahakkuk ve tahsilatları incelendiğinde; bu gelir kaleminden elde edilen gelirin büyük çoğunluğunun belediyenin sermayesinin tamamına sahip olduğu şirketi (…) A.Ş’den elde edildiği, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında reklam materyallerinin kullandırılması karşılığında elde edilen gelirlerin sırasıyla; 1 milyon 677.631,10 TL, 2 milyon 021.441,80 TL, 2 milyon 006.354,71 TL ve 1 milyon 200.697,37 TL olduğu anlaşılmıştır.

Gelirlerin ayrıntısına inildiğinde;  2017 yılında elde edilen toplam 1.677.631,10 TL’nin 1.457.007,19 TL’sinin, 2018 yılında elde edilen toplam 2.021.441,80 TL’nin 1.459.808,43 TL’sinin,  2019 yılında elde edilen toplam 2.006.354,71 TL’nin 1.623.200,45 TL’sinin,  2020 yılında ise elde edilen toplam 1.200.697,37 TL’nin 1.096.222,82 TL’sinin (…) A.Ş’den elde edildiği görülmektedir.

A.Ş’den elde edilen gelirlerin toplam gelirlere oranı ise 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında sırasıyla; %86, %72, %81 ve %91’e tekabül etmektedir. Bu konu, Manisa Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporunda da bulgu konusu yapılmıştır. Ancak bahsi geçen şirketten yapılan tahsilatın, toplam gelire oranı 2020 yılında önceki yıllara göre daha da artış göstererek %91 seviyesine ulaşmıştır.

Reklam panolarının kullanımı dikkate alındığında, bu hizmetten faydalanacak gerçek veya tüzel kişilerin bu yerleri Belediyeden kiralayarak kullanmaları çok mümkün görünmemektedir. Reklam işinin doğası gereği, hizmetin sadece bu panoların kullanım hakkının kiralanmasından ibaret olmadığı; reklamın tasarlanması, afişlerin kiralanan panolara takılıp sökülmesi gibi hizmetlerin de bulunduğu açıktır.

Ancak bu hizmetler belediye tarafından sunulmadığından reklam panolarını kullanacak kişilerin, bu hizmetleri sunacak firmalara başvurması gerekmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesinde; belediye hizmetlerinin, vatandaşlara en yakın yerlerde ve uygun yöntemlerle sunulacağı hüküm altına alınmıştır. Reklam panolarının ihale edilmeksizin belediye meclisi tarafından belirlenen tarife üzerinden kullanım hakkının verilmesi yöntemi, bu reklam panolarını kullanacak kişileri reklamcılık hizmeti veren şirketlere mecbur bırakmaktadır.

A.Ş’nin esas sözleşmesinin amaç ve konu kısmında reklamcılık faaliyetlerine yer verilmiş, internet sitesinde de şirket hakkındaki bilgiler arasında reklam panolarının kiralanması ve reklamcılık hizmetleri faaliyetleri yer almaktadır. Şirket bu doğrultuda belediyenin tüm ilçeleri ve merkezinde bulunan her türlü açık hava reklam mobilyalarını kiralama ve reklamcılık hizmetleri verme faaliyetlerini yürütmektedir. Yukarıda belirtildiği üzere belediye, reklam panoları kullanım izin belgesi ücretlerinden elde ettiği gelirin büyük bir kısmını bahsi geçen şirketten elde etmektedir. Elde edilen gelirin büyük kısmının tek bir şirketten olması, reklam panolarının bahsi geçen şirkete ihalesiz olarak kullandırılması gibi fiili bir durumu ortaya çıkarmaktadır. Reklam panolarının belediye tarafından doğrudan bu hizmetten faydalanacak kişilere kullandırılmasının fiiliyatta çok mümkün olmadığı, dolayısıyla 2886 sayılı Kanun kapsamında bir bütün olarak işletme hakkının kiralanması şeklinde ihale edilerek kullandırılmasının, fiili bir durum olarak ortaya çıkan reklam panolarının bir şirkete ihalesiz olarak kullandırılması durumunu ortadan kaldıracağı değerlendirilmektedir”

OTOPARK VURGUSU
Sayıştay ayrıca, “Toplu Ulaşım Hatlarının İhalesiz ve Süresiz Olarak Kullandırılması” konusunda da şu tespitleri yaptı:

“ Büyükşehir statüsüne kavuşmadan önce ihalesiz olarak veya süresiz ihaleli verilen (D) plaka tahsis edilmiş özel halk otobüsleri ile il içi taşımayla ilgili “D4 Yetki belgeli” yolcu taşımacılarına yönelik toplu ulaşım haklarının Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra da benzer şekilde sürdürüldüğü görülmüştür. Ayrıca Belediye sınırları içinde faaliyet gösteren toplu ulaşım araçlarının, ihale yapılmaksızın kullandırılması ve karşılığında “Güzergâh İzin Belgesi” adı altında alınan ücretlerin vergi mahkemeleri nezdinde açılan davalar neticesinde ilgililere iade edildiği ve bu ücretin Belediye gelir tarifesinden kaldırıldığı görülmüştür. Vergi mahkemesinin “Güzergâh İzin Belgelerinin” iadesi yönünde karar almasının sebebi, Belediyece, bu ücretin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97’nci maddesine istinaden alınmış olması ancak Belediyece alınmış olan bu ücret karşılığında herhangi bir hizmetin sunulmamış olmasıdır. Toplu ulaşım hatlarının bu şekilde ihalesiz olarak yıllardır kullandırılması hem yukarıda bahsedilen mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmekte hem de Belediyenin önemli bir gelir kaynağından mahrum kalmasına sebep olmaktadır. Toplu taşıma hizmetlerinin yürütülmesinde mevzuata aykırılığı giderecek şekilde ihale yapılması zorunluluğu bulunmaktadır”

İHALESİZ DEVİR
“Belediye mülkiyetinde olup da 5216 sayılı Kanun’un 26’ncı madde kapsamında şirkete ihalesiz olarak devredilen yerlerin şirket tarafından ihalelerinin, 2886 sayılı Kanun’daki şartlar dikkate alınarak açık teklif usulü veya kapalı teklif usulü ile yapılması gerekmektedir”

OTOPARK PARALARI BAŞKA HESABA!
“Otopark Hesabında Biriken Meblağlardan Cari Hesaplara Aktarma Yapılması” konusu ise şu şekilde anlatıldı:

“3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca Belediyenin otopark hesabında toplanan paraların bir kısmının Belediyenin diğer banka hesaplarına aktarıldığı görülmüştür. 3194 sayılı Kanun’un 37’nci ve 44’üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan Otopark Yönetmeliği'nin 13’üncü maddesine göre; Otopark hesabında toplanan meblağın, belediyelerin kendi kaynaklarından ayıracağı tahsisatla birlikte, tasdikli plan ve beş yıllık imar programına göre hazırlanan kamulaştırma projesi karşılığında otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve genel otoparkların inşasında kullanılması gerekmektedir. Otopark hesabında toplanan meblağ otopark tesisi dışında başka bir amaçla kullanılamaz. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 27’nci maddesinde, imar mevzuatı uyarınca belediyelerin otoparkla ilgili olarak elde ettikleri gelirlerin, beş yıllık imar programına göre hazırlanan kamulaştırma projesi karşılığında bölge otoparkı için gerekli arsa alımları ile inşasında kullanılacağı ve bu gelirlerin belirtilen amaç dışında kullanılamayacağı ifade edilmiştir. İlgili mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, otopark bedellerinin belediye sınırları içerisinde yapılacak otoparklar için kullanılması gerektiği ve başka bir amaçla kullanılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Yukarıda yer verilen düzenlemelere rağmen, Büyükşehir Belediyesi otopark hesabında toplanan paralardan, aşağıdaki tabloda ayrıntıları gösterilen, toplam 11.906.008,76 TL’nin otopark bedellerinin tutulduğu banka hesaplarından, cari harcamalarda kullanılan banka hesaplarına aktarıldığı tespit edilmiştir. Her ne kadar Kamu İdaresi, hizmet akışı sürekliliğinin sağlanabilmesi ve işlerin aksamaması için daha önceden cari hesaplardan karşılanarak yapılan otopark harcamalarının karşılığı olarak otopark hesaplarından cari banka hesaplarına aktarım yapıldığını belirtse de otopark hesaplarından İdarenin diğer cari banka hesaplarına aktarımlar yapılması, bu hesabın bahsi geçen amaca uygun kullanılıp kullanılmadığı noktasındaki tespiti güçleştirmektedir. Sonuç olarak, yukarıdaki kanun ve yönetmelik hükümlerinde de belirtildiği üzere otopark bedelleri otopark hesabında izlenmeli ve sadece otopark tesisi için gerekli arsa alımları ile bölge ve genel otoparkların inşasında kullanılmalıdır”

 
Altınordu'da Enis Destan krizi... Cezasız kalmadı!
 
47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu
YORUMLAR
Toplam 6 yorum var, 6 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 
Ali babanın citligi 7 Aralık 2021 Salı 19:49

Bu tiyatro 15 yıldır var ama Manisali müstahak edildiği şekilde yönetiliyor sayistay bak ni biraz daha kurcalama daha neler çıkacak tüyü bitmemesini hakkını yiyenleri Allaha havale ediyoruz

Yorumu oyla      0      0  
Mehmet 7 Aralık 2021 Salı 12:08

Harun olmaya geldiler karun oldular bakın bakalım sayın cengiz Ergün bütün sülalesi belediyede maski de makam sahibi oldu.beldiye babanızın çiftliği zaten dimi az kaldı hepiniz gideceksiniz ve hepiniz yargilanacaksiniz

Yorumu oyla      0      0  
Ha ha ha ha ... 7 Aralık 2021 Salı 00:20

Vay vay vay vay ...

Yorumu oyla      0      0  
Ali Ali 6 Aralık 2021 Pazartesi 20:35

Şaşırdıkmı? Ancak bunlar ortaya çıkmayacakmış gibi rahat rahat rant dağıtanlardan bu paralar bu kayıplar geri alınabilecekmi?

Yorumu oyla      0      0  
Turan 6 Aralık 2021 Pazartesi 20:35

Yolsuzluklar bundan öncede vardı, gelenler de aynı yolun yolcusu makam ve para insanı bozuyor

Yorumu oyla      0      0  
6 Aralık 2021 Pazartesi 18:57

pagos diyenlere bak sen!

Yorumu oyla      0      0  
FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Define avcılarına suçüstü... Tarihi mezar stelini çıkarmaya çalışıyorlardı
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ait olduğu ...
Manisa'daki kazada facia kıy payı atlatıldı... Önce araca sonra markete!
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Yolcu otobüsü uygulamadan kaçtı! İçinden kayıtsız Afgan çıktı!
Manisa'da kovalamaca sonucu durdurulan yolcu otobüsünde bir düzensiz göçmen gözaltına alındı.
 
Eski vekilin oğlu korona kurbanı
Denizli'den AK Parti 23. Dönem Milletvekilli olan Dr. Mithat Ekici'nin ...
Karısını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
Aydın'ın Çine ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.
Bodrum sağanak nedeniyle sular altında kaldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde birkaç günden bu yana devam eden sağanak, gece ...
 
AK Parti'li Özkan Soma’da madencilerle buluştu
AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, 4 Aralık Dünya Madenciler ...
Keçisini kurtarmaya çalışıyordu... 350 metreden düştü!
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hayvanlarını otlattığı sırada uçuruma yuvarlanan ...
Santralde iş kazası... Makineye sıkışan işçi yaşamını yitirdi
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, termik santralde meydana gelen iş kazasında ...
 
Kemal ANADOL
Kemal ANADOL
Önemli bir demokrasi sorunu: Naylon parti üyeliği...
Mehmet KARABEL
Mehmet KARABEL
Orman yakana idam 66 yıl önce yasada vardı!
Rifat ÖZER
Rifat ÖZER
Karşıyaka'da İzmir'in gülü
Nedim ATİLLA
Nedim ATİLLA
Köylerin kültürel zenginliğini korumak için
Ender ALDANMAZ
Ender ALDANMAZ
Ekvador… Yangın… İthalat…
İhsan Özbelge ÖZDURAN
İhsan Özbelge ÖZDURAN
Düşüncelerin kıymet-i harbiyesi
Ayda ÖZEREN
Ayda ÖZEREN
Yine yeniden: Kavuşma mevsimi
Tayfun MARO
Tayfun MARO
Yabancının yürüyüşü
Metin ÖNEY
Metin ÖNEY
Ben de yazdım...
Aylin AKDOĞAN
Aylin AKDOĞAN
Elvis'e benziyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
GAZETE EGE'DE SONSÖZ
KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva