HABERLER>YEREL YÖNETİMLER
3 Aralık 2021 Cuma - 10:57

Sayıştay’dan Karşıyaka Belediyesi’ne... Doğrudan temin sınırlarını aştın!

Karşıyaka Belediyesi’nin mali harcamalarını inceleyen Sayıştay yasal olan doğrudan temin limitinin aştığını tespit etti. Sayıştay ayrıca, “Doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilen yapım işleri ve hizmet alımlarına ait ödeme dosyalarında hakediş raporlarının bulunmadığı görülmüştür” dedi.

Sayıştay’dan Karşıyaka Belediyesi’ne... Doğrudan temin sınırlarını aştın!

EGEDESONSÖZ Karşıyaka Belediyesi’nin 2020 harcamalarının incelendiği Sayıştay raporunda tespitlere yer verildi. Kurum, özellikle ihaleler ve doğrudan temin konularında uyarıldı.

Tespitte, “Belediyenin hesap ve mali tablolarında yapılan incelemede doğrudan temin ya da pazarlık usulüyle yapılan mal alımlarının ve yapım işlerinin mevzuatta öngörülen % 10’luk sınırı aşmasına rağmen aşan kısım için Kamu İhale Kurulundan uygun görüş alınmadığı tespit edilmiştir. Karşıyaka Belediyesi hesaplarında yapılan incelemede, kurumun 2020 yılında mal alımları için 34.555.630,00 TL, yapım işleri için 23.434.000,00 TL tutarında ödenek ayırdığı,2020 yılı için öngörülen limitin mal alımları için 3.455.563,00 TL, yapım işleri için 2.343.400,00 TL olduğu, 2020 yılı içinde 21 ve 22’nci madde kapsamında 6.447.636,53 TL tutarında mal alımı, 7.124.463,14 TL tutarında yapım işi yaptığı, doğrudan temin limitlerinin mal alımları için yaklaşık 2 kat, yapım işleri için yaklaşık 3 aşıldığı buna rağmen %10’u aşan kısım için Kamu İhale Kurulundan uygun görüş alınmadığı tespit edilmiştir” denildi.

Yine bu konuda başka bir tespitte bulunan Sayıştay, “Yönetmelikten anlaşılacağı üzere sözleşme veya şartnamedeki hükümlere göre yerine getirilmesi gereken bedellerin ödenmesinde hizmet ve yapım işleri hakediş raporu düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak yapılan incelemede doğrudan teminle gerçekleştirilen yapım işleri ile hizmet alımlarına ilişkin olarak hakediş raporlarının düzenlenmediği görülmüştür. Doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilen hizmet alımları ve yapım işlerine ait ödemeler için Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği’ne uygun olarak hakediş raporlarının düzenlenmesi ve ödeme belgelerine eklenmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Sayıştay bu yöntemin yaygın olarak kullanılmasının da doğru olmadığını anlattı. İncelemede, “Karşıyaka Belediyesinin mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin gerçekleştirilmesinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleriyle öngörülen temel usuller yerine, yaygın olarak doğrudan temin usulünün kullanıldığı görülmüştür. Yapılan incelemede 2020 yılı içinde toplam 14 ihalede açık ihale usulünün, 3 ihalede ise pazarlık usulünün kullanıldığı görülmüştür. Yıl içinde mal alım ihaleleri ile 8.891.654,06 TL, hizmet alım ihaleleri ile 18.621.778,00 TL, yapım işi ihaleleri ile 8.953.060,78 TL tutarında harcama yapılmış olmasına karşın, doğrudan temin yoluyla mal alımları için 6.523.001,86 TL, hizmet alımları için 4.349.942,12 TL, yapım işleri için 6.210.759,64 TL harcama yapılmıştır. Doğrudan teminle yapılan mal alımları toplam mal alımlarının %42’sini; hizmet alımları, toplam hizmet alımlarının %19’unu; yapım işleri ise toplam yapım işlerinin %41’ini oluşturmaktadır. Hizmet alımlarında doğrudan temin oranı düşük görünmekle birlikte, hizmet alımları için harcanan toplam 22.901.720,12 TL’nin 17.925.572,00 TL tutarındaki kısmının kent içi çevre temizliği ihalesine, 626.206,00 TL tutarındaki kısmının ise araç kiralama ihalesine ait olduğu dikkate alındığında, bu iki ihale dışındaki hizmet alımlarının tamamının doğrudan temin ile yapıldığı anlaşılmaktadır. Nitekim aynı durum yapım işleri için de geçerlidir. İhale ile yapılan 6 yapım işinin toplam tutarı 8.953.060,78 TL iken doğrudan temin yöntemi ile yaptırılan yapım işi tutarı 6.523.001,86 TL’dir. Bu durum belediyenin birçok yapım işini doğrudan temin yoluyla yaptığını göstermektedir. Bu hususlara ek olarak ihale yapılan konularda, ayrıca doğrudan teminle alıma başvurulduğu ve işlerin parçalara bölünmek suretiyle doğrudan teminle yapıldığı da incelenen evraklarda göze çarpmaktadır. 197.000.00 TL tutarındaki 2 adet araç alımının aynı firmadan 22/d doğrudan temin yöntemi ile 229.274,00 TL tutarındaki bilgisayar alımlarının üç farklı firmadan 22/d doğrudan temin yöntemi ile 202.960.00 TL tutarındaki temiz filler alımlarının iki farklı firmadan yapıldığı, çeşitli etkinliklerin organizasyonunu içeren hizmet alımı ödemelerin 22/b doğrudan temin yöntemi ile yapıldığı tespit edilmiştir. Bu durum belediyenin ihtiyaçlarını önceliklendiremediğini, plan ve program yapmaktan uzak olduğunu, çeşitli sebeplerde ihale yapmaktan kaçındığını ve bütçesini verimli kullanamadığını göstermektedir” denildi.

Tespitte şu ifadelere yer verildi:
“Karşıyaka Belediyesi tarafından 2020 Yılı içinde çeşitli tarihlerde 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinin (b) bendi kapsamında 1.289.115,68 TL tutarında 208 adet hizmet alımı mevzuata aykırı olarak yapılmıştır. Söz konusu alımlar çeşitli etkinliklere koordinatör, danışman, yönetici, müzisyen, şef sanatçı solist sanatçı, piyano, saz sanatçısı hizmet alımı; çeşitli kurslara resim, drama, takı, halkoyunları, elsanatları, sirtaki, nakış, wayu, tango, fotoğrafçılık, dikiş, tezhip, türk sanat müziği, ebru, mozaik, kukla, karikatür, gazetecilik, gitar, ud, keman,piyano,bando, yoga,atletizm,eğitmen alımı;çeşitli eğitim merkezlerine sosyal bilgiler, fizik, tarih, türkçe, beden eğitimi, matematik, ingilizce, çince, fen teknolojileri, coğrafya, robotik kodlama, bilgisayar eğitmen alımı; demokrasi meydanı Atatürk heykeli,  yılanlı A, bombacı aliçavuş, sadı hoşses büstü ve gode cengız büstü heykellerinin bakım onarımlarının ve temizliklerinin yapılması işi, yönetici, araştırmacı-yazar hizmet alım işi, tarih danışmanı, taş heykel sempozyumu danışmanlık hizmeti, kültür sanat koordinatörü, gazete karşıyaka için metin yazarlığı /muhabirlik hizmet alımı, karşıyaka belediyesi youtube ve sosyal medya kanalları için içerik alımı, koleksiyon kuratör hizmet alımı işi, koleksiyon yöneticisi, sözlü tarih projesi yöneticisi, araştırmacı-yazar hizmet alım işi, bld. sosyal medya platformlarında ve tiyatral etkinliklerinde seslendirme, metin incelenmesi, masal anlatıcılığı, çocuk oyunları hazırlatılması ve yayınlanmasında kısmi süreli hizmet satın alma işi, Karşıyaka Lisesi bahçesinde bulunan Atatürk heykeli ve 3 adet rölyef bakım onarım ve temizliğinin yapılması, şiir atölyesi yöneticisi ve moderatörü hizmet alım işini içermektedir. Ancak söz konusu alımlara ilişkin olarak; ihtiyaçların sağlandığı kişilerin özel bir hakka sahip kişiler olmadığı, mevzuatın öngördüğü formlara hizmetin neden tek kişiden karşılanabileceğinin detaylı olarak yazılmadığı, formların gerekçe bölümlerinde alım yapılacak kişilerin özgeçmişlerinin veya “işinde iyi olduğu için” gibi ibarelerin bulunduğu, fiyat araştırması yapılmadığı, sadece alım yapılacak kişilerden fiyat teklifi alınarak maliyet belirlendiği tespit edilmiştir. Özel hakların korunması nedeniyle sadece belirli bir mal veya hizmet tedarikçisi tarafından karşılanması mümkün olan mal ve hizmet alımlarının, ilgisine göre süreklilik arz edenlerinin ihale yoluyla, süreklilik arz etmeyenlerin ise 22/d doğrudan temin yöntemiyle yapılması gerekmektedir”

EMLAK VERGİSİ EKSİK
“Kurumun taşınmaz gelirlerinin incelenmesi sonucu, belediye sınırları içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış olan kamulaştırma işlemleri haricindeki diğer kamulaştırma işlemlerinin Karşıyaka Tapu Müdürlüğü tarafından Belediyeye bildirilmediği tespit edilmiştir. Bu bildirimin yapılmamış olması sonucu belediyelerin en önemli gelir unsuru olan Emlak Vergisinde ciddi boyutta hata, kayıp ve kaçağın ortaya çıkmasına neden olmaktadır.”

İHALE YÖNTEMİ FARKI
“Belediye mülkiyetindeki yemekhane ve irtibat bürosu olarak kullanılan 2 adet taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51/g maddesine göre, pazarlık usulü ile belediye şirketlerine kiraya verildiği görülmüştür. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun “Kapsam” başlıklı 1’inci maddesinde; Genel bütçeye dâhil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin bu Kanun'da yazılı hükümlere göre yürütüleceği, 36’ncı maddesinde ise, bu Kanun'un 1' inci maddesinde yazılı işlere ilişkin ihalelerde, tekliflerin gizli olarak verilmesini sağlayan kapalı teklif usulünün esas olduğu, Ancak 44’üncü maddede gösterilen işlerin belli istekliler arasında kapalı teklif usulüyle, 45’inci maddede gösterilen işlerin açık teklif usulüyle, 51’inci maddede sayılan işlerin pazarlık, 52’nci maddede gösterilen işlerin de yarışma usulüyle, yaptırılabileceği hüküm altına alınmıştır. Belediyenin mülkiyetlerinde bulunan taşınmazların kiralama işlemlerinin, 2886 sayılı Kanun'un 51/g bendine göre ihale edilmesi mümkün olmayıp mevzuata aykırı bir işlem tesis edildiği değerlendirilmektedir”

TAŞINMAZLARIN KİRALANMASI
“Belediye tarafından diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 5393 sayılı Kanun’a aykırı olarak 25 yılı aşan sürelerde veya süresiz taşınmaz tahsisi yapılmaktadır. Yapılan incelemede diğer kamu kurum ve kuruluşlarına tahsise konu olan toplam 37 adet taşınmazdan; 19 adet taşınmazın Milli Eğitim Bakanlığına, 8 adet taşınmazın Diyanet İşleri Başkanlığına, 3 adet taşınmazın Sağlık Bakanlığına, 3 adet taşınmazın Emniyet Genel Müdürlüğüne, 2 adet taşınmazın Spor Genel Müdürlüğüne, 1 adet taşınmazın İzmir Büyükşehir Belediyesine “süresiz” olarak, 1 adet taşınmazın ise 49 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis edildiği tespit edilmiştir. Belediyeler kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebileceği için süresiz ve 49 yıllığına yapılan tahsis kararları kanuna aykırılık oluşturmaktadır. Tahsis kararlarının, en fazla 25 yılı içerecek şekilde belediye meclisi tarafından yenilenmesi gerekmektedir”

BÜYÜKŞEHİR’DEN BELEDİYEYE AKTARILMADI
“İzmir Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinin (AYKOME), Karşıyaka ilçe sınırları içerisindeki sokaklarda yapılan kazılardan elde ettiği gelirlerden Karşıyaka Belediyesine aktarması gereken tutarlara ilişkin takibin yapılmadığı görülmüştür. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe sınırları içerisinde sokaklarda çok fazla kazı çalışması yapıldığı buna karşılık sadece 2019 yılında 82.000,00 TL’lik bir tutarı Karşıyaka Belediyesine göndermiş olduğu başka da bir gelir aktarımında bulunmadığı, Belediyenin de çeşitli yıllarda biriken gelirin kendisine ödenmesine ilişkin olarak İzmir Büyükşehir Belediyesinden herhangi bir talepte bulunmadığı tespit edilmiştir. İlçe sınırları içerisindeki sokaklarda yapılan kazılardan tahsil edilen gelirlerin büyük bir kısmının belediyeye aktarılmaması sonucunda, belediye gelir kaybına uğramaktadır. Bu kapsamda belediyenin bu konu hakkında bir talep yazısı oluşturarak İzmir Büyükşehir Belediyesinden kazılardan elde edilen gelirlerin kendisine aktarılmasını istemesi gerektiği düşünülmektedir”

 
Kalem kalem açıklama! Sayıştay’ın Konak raporunda neler var?
 
Sayıştay’dan Bayraklı Belediyesi’ne... Borçları öde çünkü faizi çok!
YORUMLAR
Toplam 1 yorum var, 1 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 
Kskli 4 Aralık 2021 Cumartesi 06:18

Organize işler. Sonra sokaklar delik deşik para yok.

Yorumu oyla      0      2  
FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Kalem kalem açıklama! Sayıştay’ın Konak raporunda neler var?
Kamu kurumlarının mali harcamalarını denetleyen kurum olan Sayıştay’ın ...
Sayıştay'ın Büyükşehir raporu belli oldu: Dikkat çeken detay!
Sayıştay müfettişlerinin İzmir Büyükşehir Belediyesi için hazırladığı ...
Travel Turkey’de Karaburun rüzgârı
Karaburun Belediyesi, Türkiye’nin en büyük turizm platformlarından biri ...
 
Başkan Sengel Çiğli ’de kadının siyasetteki yerini anlattı
Çiğli Belediyesi tarafından Atatürk’ün Türk Kadınına Seçme ve Seçilme ...
Seferihisar Belediyesi fuarda yerini aldı
Fuarın A holünde hazırlanan İzmir Sokakları adlı özel bölümde yerini alan ...
Güzelbahçe Belediyesi standına büyük ilgi
Travel Turkey İzmir 15. Uluslararası Turizm Fuar’ında Güzelbahçe Belediyesi ...
 
Seferihisar'da bilim şenliği başladı
Seferihisar Belediyesi’nin Tübitak işbirliği ile 4 gün boyunca devam edecek ...
TTI Outdoor’la ‘Doğadaki yerini keşfet!'
15. Travel Turkey İzmir Fuarı ile eş zamanlı olarak ilk kez düzenlenecek ...
Büyükşehir sıkı denetimde... Firma kurala uymadı, 17 binlik oldu!
Piyasada yaşanan haksız kazançların önüne geçmek için denetimlerini sürdüren ...
 
Tayfun MARO
Tayfun MARO
Mevzu çok derin
Mehmet KARABEL
Mehmet KARABEL
Yüreğimiz yufka!
Nedim ATİLLA
Nedim ATİLLA
'Her şey dahil, Türkiye hariç'
Rifat ÖZER
Rifat ÖZER
Olof Palme kurtuldu!
Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI
Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI
Atatürk’ün kooperatifçisi
Ender ALDANMAZ
Ender ALDANMAZ
İki ay… Çarpı… Tükeniş…
İhsan Özbelge ÖZDURAN
İhsan Özbelge ÖZDURAN
Carpe Diem… An’ı yaşamak… 
Ayda ÖZEREN
Ayda ÖZEREN
Deli bal ve boz ayı
Aylin AKDOĞAN
Aylin AKDOĞAN
Film kuşağı
Dr. Berna BRIDGE
Dr. Berna BRIDGE
Işılay Saygın ve nişanlısı 2
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
GAZETE EGE'DE SONSÖZ
KünyeKünye İletişimİletişim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva